Školní poradenské pracoviště

Základní škola: Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace

Program poradenských služeb

A. Škola poskytuje poradenské služby v oblastech:

● podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

● prevence školní neúspěšnosti a vytvoření předpokladů pro její snižování

● rozvoj nadaných žáků

 ● včasná intervence při řešení aktuálních problémů u jednotlivých žáků

● vztahy v kolektivu třídy

● kariérové poradenství – volba vzdělávání na středních školách

● výchovné problémy

● negativní sociální vlivy – šikana, kyberšikana, záškoláctví, závislost na hrách, toxikomanie, alkoholismus, porucha příjmu potravy, rasismus, domácí násilí, rizikové sexuální chování, nová náboženská hnutí

● jiné problémy ve výchově a vzdělávání

  • metodické  podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů do vzdělávacích programů
  • zlepšení komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou
  • Zajišťují koordinaci poskytovaných služeb dalšími odborníky a subjekty (PPP, SPC, SVP)

● Dodržování etického kodexu poradenského pracovníka

B. Poradenské služby poskytují

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas zákonného zástupce není třeba v případech kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. učitelé a třídní učitelé

Popis poradenských služeb:

1.1 Základní informace o řešení problémů ve výchově a vzdělávání

1.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

1.3 Spolupráce učitelů s asistentem pedagoga

1.4 Realizace podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

1.5 Podpora nadaným žákům

1.6 Klima třídy

1.7 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

2. výchovný poradce

Popis poradenských služeb:

2.1 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

2.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

2.3 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

2.4 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

2.5 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

2.6 Připravenost dětí  k plnění povinné školní docházky v 1.ročníku základní školy

Výchovný poradce:

Mgr.Andrea Mlejnková, e-mail: mlejan@zsrovensko.cz, konzultační hodiny: po domluvě

3. metodik prevence

3.1 Pomoc zákonným zástupcům žáků při řešení rizikového chování – záškoláctví, závislost na počítačích, sociálních sítích a mobilech počítačových hrách, internetu, chatu, facebooku, virtuálních videích, televizi násilí; vandalismus, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření, krádeže, sebepoškozování, rizikové sexuální chování.

3. 2 Pomoc při řešení domácího násilí.

Metodik prevence:

Mgr. Zuzana Kněbortová, Mgr. Jana Vlková, e-mail: knebzu@zsrovensko.czvlkoja@zsrovensko.cz,
tel.: 481382201, konzultační hodiny: po domluvě

4. školní speciální pedagog

4.1 Koordinace speciálně-pedagogického poradenství ve škole

Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků (dopomoc s vytvářením a koordinací PLPP a IVP)

4.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

4.3 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

4.4 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

4.5 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (speciálně pedagogické diagnostické činnosti)

4.6 Dlouhodobá a krátkodobá individuální či skupinová speciálně pedagogická péče

4.7 Podpůrná opatření pro žáky

Preventivní programy pro žáky

4.6 Připravenost dětí  k plnění povinné školní docházky v 1.ročníku základní školy

4.7 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření

Školní speciální pedagog:

Mgr. Alžběta Jalušková, e-mail: jalual@zsrovensko.cz, tel.: 607 689 861,
konzultační hodiny: po domluvě, pozn.: Pondělí, úterý – do 12:00, čtvrtek – do  16:00

5. školní psycholog (v současné době nemáme)

5.1 Spolupráce při zápisu k povinné školní docházce v základní škole

5.2 Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách

5.3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků

5.4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí

5.5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

5.6. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření

5.7. Individuální a skupinová práce se žáky

5.8 Krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

5.9 Individuální práce se žáky v osobních problémech

5.10 Práce s třídními kolektivy

6. pedagogicko-psychologická poradna

Místo: Nádražní 213, 513 01 Semily, e-mail: ppp.semily@worldonline.cz, telefon: 481625390, www: www.pppsemily.wz.cz 

Místo: Smetanova 66, Jablonec n.N. 466 01, e-mail: ppp.jablonec@volny.cz, tel.: 483704498, www: http://www.pppjbc.cz/ 

Místo: Truhlářská 3, 460 01 Liberec, e-mail: pppliberec@volny.cz, tel.: 482710517, www: www.pppliberec.cz 

7. speciálně pedagogické centrum

Místo: Lužická 7, Liberec 1, 460 01, e-mail: spcprotp@seznam.cz, tel.: 485124 226, www: www.zsprotp-liberec.cz, pozn.: Tělesné postižení

Místo: Tyršova 1, 460 01 Liberec 1, e-mail: parikova@zsnemlib-spc.cz, tel.: 725961 643, www: http://www.zsnemlib-spc.cz/, pozn.: Zrakové postižení

Místo: Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, 466 01, e-mail: spc.jablonec@seznam.cz, tel.: 483317 588, www: http://www.zsliberecka31.cz/, pozn. Mentální postižení, kombinované vady

Místo: 28. října 1872, Turnov, e-mail: spc@pppsemily.cz, tel.: 481312140, www: http://www.pppsemily.wz.cz, pozn.: Poruchy autistického spektra

Místo: Elišky . Krásnohorské 921, 460 01 Liberec, e-mail: 14novakova@ssplbc.cz, tel.: 724327874,jehlickova@ssplbc.cz, tel.: 724722838, www: http://www.ssplbc.cz/, pozn.: Sluchové  postižení, logopedické vady

Pozn.: Standartní činnosti a popis poradenských služeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

C. Právní normy

a. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

b. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

c. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

D.  Mezinárodní smlouvy a strategické dokumenty

V Rovensku pod Troskami

dne: 1. září 2020                                              ředitel školy: Mgr. Zuzana Bílková

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Filip

Zítra má svátek Valdemar