Výchovný poradce

Mgr. Andrea Mlejnková

Konzultační hodiny: pondělí 10:45 – 12:30 nebo po telefonické dohodě.

kontakt: 739644869

e-mail: mlejan@zsrovensko.cz

 

Náplň práce výchovného poradce:

-poradenská pomoc vycházejícím žákům při volbě střední školy abudoucího povolání

-spolupráce s ÚP Semily

-poradenství o možnosti studia na víceletém gymnáziu pro žáky 5. třídy

-péče o integrované a zdravotně znevýhodněné žáky

-konzltace individuálních vzdělávacích plánů

-spolupráce s PPP v Semilech a Jičíně, popř. s dalšími poradenskými zařízeními

Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Andrea Mlejnková.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020

Od školního roku 2016/2017 se změnila organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání.

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech stanovených MŠMT.

 

O kritériích přijímacího řízení, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách konkrétních škol nejpozději 31. října 2018 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích a 31. ledna 2019 pro ostatní obory.

 

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

 

Před podáním přihlášky na střední školu doporučujeme projít si webové stránky školy, zjistit si předměty, které se ve zvoleném oboru studují. K získání bližších informací o škole slouží dny otevřených dveří, které jsou uvedeny v Atlase školství popřípadě na webových stránkách konkrétních škol. Neváhejte a DOD se svými dětmi navštivte. Seznámíte se s prostředím střední školy, kantory, studenty. Budete mít příležitost získat odpovědi na vaše dotazy ohledně studia.

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku (y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Na některé obory je nutné potvrzení od lékaře. U učebních oborů vždy, u studijních oborů jen některých. Tuto informaci lze najít v Atlase školství, na webových stránkách škol nebo se obrátit s dotazem na výchovnou poradkyni. Přihlášku na střední školu podávají rodiče osobně nebo zasálají doporučeně.

 

Pokud ředitel střední školy vyhlásí školní přijímací zkoušku, uchazeč si vybere jeden z termínů, který napíše do přihlášky.

 

Jednotná přijímací zkouška pro tento školní rok je stanovena v následujících termínech:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2019
  2. termín: pondělí 15. dubna 2019

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: úterý 16. dubna 2019
  2. termín: středa 17. dubna 2019

 

Náhradní termín pro všechny uvedené obory vzdělání:

  1. termín: pondělí 13. května 2019
  2. termín: úterý 14. května 2019

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 (Umění a užité umění). Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. ledna 2019, do oborů vzdělávání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2019.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na stránkách středních škol do tří pracovních dnů. Kladný výsledek (rozhodnutí o přijetí) není zasílán poštou domů, je nutné sledovat stránky střeních škol! Od chvíle zveřejnění běží lhůta deseti pracovních dnů, během nichž je možné odevzdat na střední školu zápisový lístek (viz níže).

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je zasíláno poštou. Proti nepřijetí se lze odvolat, a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí. Vzor odvolání je možné najít na internetu, někdy i na stránkách příslušné střední školy.

 

Zápisový lístek obdrží žáci na základní škole okolo 15. března. Slouží k potvrzení úmyslu studovat na střední škole, na kterou byl žák přijat. Zápisový lístek je nutné doručit na střední školu do deseti pracovních dní po zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek je možné uplatnit pouze jednou. Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je případ, kdy je žák na střední školu přijat na odvolání. V takovém případě si lze zápisový lístek ze školy, kam byl odevzdán, vyzvednout a přenést jej na školu, kde bylo kladně vyřízeno odvolání. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musí být vydán duplikát.

 

Nepřijetí na žádnou stření školu


V případě, že žák není přijat ani na jednu střední školu, a to ani na odvolání, je třeba sledovat, které školy vyhlásí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.  Vyhlašují ho ty školy, které nenaplnily kapacitu do 1. ročníku v 1. kole. Ve 2. kole přijímacího řízení lze podat neomezený počet přihlášek.

Veškeré informace týkající se podání přihlášek, středních škol, kritérií přijímacích řízení a vyhlášení výsledků získáte na webu www.infoabsolvent.cz. Zde si mohou žáci vyzkoušet i program PROFITEST, který doporučí obory vzdělání na základě jejich zájmů.

 

Povinnosti rodičů (ve věci přijímacího řízení na střední školy)

 

Vážení rodiče, 

pro lepší orientaci v informacích přijímacího řízení na střední školy je zde ještě stručně zdůrazněno, co je Vaší povinností pohlídat.

 

  1. PODAT PŘIHLÁŠKU NA STŘEDNÍ ŠKOLU(případně 2 střední školy) do 1. března 2019.  Lze dopravit osobně nebo poslat poštou (DOPORUČENĚ).
  2. Po proběhnutí přijímacího řízení (přijímacích zkouškách), které proběhne 12. dubna a 15. dubna 2019, 16. dubna a 17. dubna 2019 pro víceletá gymnázia, SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY STŘEDNÍ ŠKOLY(výsledky přijímacího řízení tam budou zveřejněny do tří pracovních dnů).
  3. V případě přijetí DORUČIT ZÁPISOVÝ LÍSTEKna zvolenou střední školu DO DESETI PRACOVNÍCH DNŮ. V případě nepřijetí lze podat odvolání – do tří pracovních dnů ode dne, kdy si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednete na poště.

 

Volba střední školy je pro vaše dítě, našeho žáka důležitý životní krok. Buďte mu v tuto chvíli na blízku a ukažte mu, že vás jeho budoucnost zajímá.

 

Prosba  pro rodiče dětí hlásících se na studijní, tedy maturitní obory: Pokud se Vaše dítě dostane na obě střední školy, bude od Vás laskavé, když tu školu, na kterou dítě nenastoupí, budete o vašem rozhodnutí informovat. Lze to udělat telefonicky, co nejdříve po zveřejnění výsledků (nebo požádat ve škole výchovnou poradkyni, aby to vyřídila). Toto není Vaší povinností, ale velmi tím pomůžete urychlit proces vyřizování odvolání. Budou Vám vděčni ředitelé středních škol a rodiče žáků, kterým se při přijímacím řízení dařilo méně, a podávají tedy odvolání.  Děkuji za pochopení.

 

 

Další informace naleznete na:

www.infoalbsolvent.cz

www.edulk.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.edu.cz

www.volbapovolani.cz

www.nsp.cz

www.atlasskolstvi.cz