NÁZEV ŠKOLY

Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Zuzana Bílková
Ředitel je statutárním orgánem školy.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Pavel Mašek
Zástupce je statutárním zástupcem ředitele školy.

PRÁVNÍ FORMA

Příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL

Město  Rovensko pod Troskami

NÁVRH ROZPOČTU

 

Střednědobý rozpočet

Střednědobý rozpočet

Rozpočet 2019, vyvěšeno 4. ledna 2019

Rozpočet 2019

Změna rozpočtu na rok 2018, vyvěšeno 26.10.2018

Vyvěšeno 10. ledna 2018

Schválený rozpočet 2018

Vyvěšeno 13. prosince 2017

Oznámení o jmenování pověřence

Oznámení o jmenování pověřence

 

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 • Stížnost, oznámení, nebo podnět lze podat ústně, písemně nebo telefonem řediteli školy nebo jeho zástupci.
 • Na písemnou stížnost, oznámení nebo podnět bude odpovězeno písemně.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn.

 • Proti vyřízení stížnosti, oznámení nebo podnětu je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého  kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení.

  Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 • Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo prostřednictvím telefonu v kanceláři školy nebo ředitelně.
 • Na ústní informaci bude odpovězeno ústně.
 • Nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost o ni písemně.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal.
 • Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení žádosti, v závažných odůvodněných případech do 15 – 30 dnů od podání žádosti, vyjimečně ve zvlášť složitých případech i déle.
 • Informaci je možno podat zveřejněním nebo odkazem na zveřejněnou informaci.
 • Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje do 15 dnů prostřednictvím školy.Omezení práva na poskytnutí informací

Škola neposkytuje informace, které jsou označeny jako utajované skutečnosti, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, informace označené za obchodní tajemství a informace, které se vztahují výhradně k vnitřním pokynům a personálním předpisům. V případě žádosti o takové informace bude žadateli vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání.

Podmínkou vydání informace je zaplacení úhrady za její poskytnutí (§ 17, odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).
Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb

 • Na náklady spojené s vyhledáním informací podle množství a složitosti vyhledávání

– 10 – 50,- Kč.

 • Pořízení kopie za stránku A4 5,- Kč.
 • Odeslání informace poštou ve výši poštovného, nejméně však 20,- Kč.
 • Vystavení druhopisu vysvědčení 100,- Kč.
 • Vyhotovení kopie rozhodnutí 50,- Kč.
 • Platby se provádějí při podání žádosti.

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Zde pod odkazem naleznete práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Soubor je ve formátu PDF

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců