CENÍK PRONÁJMU HALY

platný od 1.1.2011

Sál………………………………….240 Kč/h

Sál pro rovenské děti…………130 Kč/h

Balkon…………………………100 Kč/h

Balkon pro rovenské děti…….. 70 Kč/h

 

Parametry haly

Rozměry prostor sálu 15 x 30 m

Vyznačena hřiště

– odbíjená 18 x 9 m

– tenis 11 x 22 m

– košíková 13 x 28 m (o 2 m užší oproti pravidlům)

Rozvrh haly platný od 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019

 

 

Další informace a objednání haly: v ředitelně školy osobně, telefonicky 481 382 201, a email masulda@post.cz

 

Provoz haly

1)     Pravidelné hodiny v hale je nutno objednat a předem zaplatit ve škole. Je možno platit fakturou. Peníze za neuskutečněnou předem zaplacenou pravidelnou hodinu se nevracejí. Pravidelné hodiny budou uvedeny v rozvrhu. Přednost zařazení do rozvrhu mají v tomto pořadí: členové TJ Sokol Rovensko, členové ostatních rovenských spolků, občané Rovenska, ostatní zájemci. Každá rozvrhová hodina musí mít uvedenu osobu  – vedoucího, který má tato práva a povinnosti:

a)     Vedoucí dostane čip, kterým je možno otevřít tělocvičnu a zároveň vypnout alarm. Tento úkon je samozřejmě elektronicky zaznamenán a následně porovnán s rozvrhem a s doklady o zaplacení. Toleruje se příchod 10 minut před začátkem cvičení a odchod do 15 minut po cvičební hodině. V případě ztráty čipu je vedoucí povinen čip zaplatit.

b)    V případě potřeby může vedoucí půjčit čip jemu důvěryhodné osobě s tím, že při nejasnostech bude vždy jednáno jen s majitelem čipu, tj. vedoucím. Ten, kdo půjde do haly na půjčený čip, se nejen čitelně podepíše, ale napíše i příjmení osoby, od které si čip vypůjčil.

c)     Každý, kdo otevře dveře čipem, musí svoji návštěvu potvrdit zápisem v knize návštěv. Je bezpodmínečně nutné zapisovat stav v hale. Hlavně pořádek v nářaďovně, stav záchodů, sprch, šaten a vzniklé škody. Každý den ráno provede školník kontrolu haly a při případných problémech bude v knize návštěv hledat viníka.

d)    Je nutné odchod z haly opět elektronicky zaznamenat přiložením čipu. Západka dveří reaguje na čip asi až po 7 sekundách. Pak je třeba dorazit dveře a přesvědčit se stiskem kliky, že dveře nejdou z vně otevřít. Poslední všude zhasne.

e)     Je třeba mít na vědomí, že při jakýchkoliv problémech s provozem haly bude příslušnému vedoucímu čip odebrán.

3)     Nepravidelné předem neočekávané hodiny v hale („prší, není co dělat, dáme fotbálek“) je možno uskutečnit za předpokladu, že je v hale volno. Aktuální rozvrh je možno nalézt na adrese: www.zsrovensko.cz. Tyto hodiny je třeba zaplatit nejpozději do jednoho týdne. Je možno platit dvojím způsobem: a) Převodem na účet školy 1262264369/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (variabilní symbol bude zájemcům sdělen). Do „Zprávy pro příjemce“ napište jméno a datum, kdy jste v hale byli. Vzhledem k tomu, že za příchozí platbu škola platí bance 5Kč, poukazujte částku za halu zvýšenou o těchto 5Kč. b) Chcete-li ušetřit 5Kč a nebo nemáte možnost platit převodem, můžete vždy do jednoho týdne platit hotově v ředitelně školy. Opět platí, že za vše zodpovídá majitel čipu a platí pro něj pravidla z odstavce 1).