Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Plán inkluzivního vzdělávání

Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace

Program poradenských služeb

A) Škola poskytuje poradenské služby v oblastech:

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti a vytvoření předpokladů pro její snižování
 • rozvoj nadaných žáků
 • včasná intervence při řešení aktuálních problémů u jednotlivých žáků
 • vztahy v kolektivu třídy
 • kariérové poradenství – volba vzdělávání na středních školách
 • výchovné problémy
 • negativní sociální vlivy – šikana, kyberšikana, záškoláctví, závislost na hrách, toxikomanie, alkoholismus, porucha příjmu potravy, rasismus, domácí násilí, rizikové sexuální chování, nová náboženská hnutí
 • jiné problémy ve výchově a vzdělávání
  • metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů do vzdělávacích programů
  • zlepšení komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou
  • Zajišťují koordinaci poskytovaných služeb dalšími odborníky a subjekty (PPP, SPC, SVP
 • Dodržování etického kodexu poradenského pracovníka

B) Poradenské služby poskytují:

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas zákonného zástupce není třeba v případech kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s GDPR.

 

1.učitelé a třídní učitelé

Popis poradenských služeb:

1.1 Základní informace o řešení problémů ve výchově a vzdělávání

1.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

1.3 Spolupráce učitelů s asistentem pedagoga

1.4 Realizace podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

1.5 Podpora nadaným žákům

1.6 Klima třídy

1.7 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

 

2.výchovný poradce

Popis poradenských služeb:

2.1 Kariérové poradenství – volba dalšího studia na střední škole

2.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků

2.3 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

2.4 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

2.5 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

2.6 Připravenost dětí  k plnění povinné školní docházky v 1.ročníku základní školy

 

 

Výchovný poradce e-mail telefon Konzultační hodiny
Mgr.Andrea Mlejnková vychovnyporadce@zsrovensko.cz   po domluvě
         

 

3.metodik prevence

3.1 Pomoc zákonným zástupcům žáků při řešení rizikového chování – záškoláctví, závislost na počítačích, sociálních sítích a mobilech počítačových hrách, internetu, chatu, facebooku, virtuálních videích, televizi násilí; vandalismus, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření, krádeže, sebepoškozování, rizikové sexuální chování.

3.2 Pomoc při řešení domácího násilí.

Metodik prevence e-mail telefon Konzultační hodiny
Bc. Zuzana Kněbortová knebzu@zsrovensko.cz 481382201 po domluvě

 

4.školní speciální pedagog

4.1 Koordinace speciálně-pedagogického poradenství ve škole

Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků (dopomoc s vytvářením a koordinací PLPP a IVP)

4.2 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

4.3 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru

4.4 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání

4.5 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (speciálně pedagogické diagnostické činnosti)

4.6 Dlouhodobá a krátkodobá individuální či skupinová speciálně pedagogická péče

4.7 Podpůrná opatření pro žáky

Preventivní programy pro žáky

4.6 Připravenost dětí  k plnění povinné školní docházky v 1.ročníku základní školy

4.7 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření

Školní speciální pedagog e-mail telefon Konzultační hodiny Pozn.:
Mgr. Radka Kobrová kobrra@zsrovensko.cz 608 228 578 po domluvě Úterý, čtvrtek, pátek

 

5.školní psycholog

5.1 Spolupráce při zápisu k povinné školní docházce v základní škole

5.2 Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách

5.3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků

5.4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí

5.5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

5.6. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření

5.7. Individuální a skupinová práce se žáky

5.8 Krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

5.9 Individuální práce se žáky v osobních problémech

5.10 Práce s třídními kolektivy

 

 

6.pedagogicko-psychologická poradna

Místo e-mail telefon www Pozn.:
Nádražní 213, 513 01 Semily ppp.semily@worldonline.cz 481625390 www.pppsemily.wz.cz  
Smetanova 66, Jablonec n.N. 466 01 ppp.jablonec@volny.cz 483704498 http://www.pppjbc.cz/  
Truhlářská 3, 460 01 Liberec pppliberec@volny.cz 482710517 www.pppliberec.cz  

 

7.speciálně pedagogické centrum

Místo e-mail telefon www Pozn.:
Lužická 7, Liberec 1, 460 01  spcprotp@seznam.cz 485124 226  www.zsprotp-liberec.cz Tělesné postižení
Tyršova 1,    

460 01 Liberec 1

 

parikova@zsnemlib-spc.cz 725961 643 http://www.zsnemlib-spc.cz/ Zrakové postižení
Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, 466 01   spc.jablonec@seznam.cz 483317 588  http://www.zsliberecka31.cz/ Mentální postižení, kombinované vady
28. října 1872, Turnov spc@pppsemily.cz 481312140 http://www.pppsemily.wz.cz Poruchy autistického spektra
Elišky . Krásnohorské 921,
460 01 Liberec 14
novakova@ssplbc.cz,    

jehlickova@ssplbc.cz

724327874    

724722838

http://www.ssplbc.cz/ Sluchové  postižení, logopedické vady

Pozn.: Standartní činnosti a popis poradenských služeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 

C) Právní normy

 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 1. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 1. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

D) Mezinárodní smlouvy a strategické dokumenty

 • Úmluva o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989, New York,. 104/1991, Sb.
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, OSN, New York, 2006, Sbírka mezinárodních smluv č. 10 / 2010
 • Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001, Bílá kniha http://www.cz/dokumenty/
 • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 http://vzdelavani2020.cz 
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky 2015-2020 http://www.cz/dokumenty/
 • Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018 http://www.vzdelavani2020.cz/images
 • Zprávy a doporučení OECD http://www.cz

 

V Rovensku pod Troskami

dne: 1. září 2017

 

                                                                                  ředitel školy: Mgr. Zuzana Bílková