Projekt na 1. stupni „ MEZI KONTINENTY“

Na projektu „Mezi kontinenty“ pracovali žáci ze všech tříd na 1. stupni. Každá třída měla „prozkoumat“ jeden světadíl.  Žáci pracovali ve skupinách i jednotlivě, práce je bavila, většina byla zvídavá a ráda se dozvěděla něco nového.

Nyní jsou všechny práce vystaveny na chodbě „malé“ školy, aby si výtvory mohli prohlédnout všichni zájemci. Určitě se rádi podívají i rodiče.

Přírodovědná praktika
V hodinách tohoto povinně volitelného předmětu si žáci 8.a 9.tř. mohou „naživo osahat“ své znalosti z předmětů- přírodopis a chemie.
Hodinu tvoří hlavně jejich samostatné bádání, ověřování a pozorování  poznatků díky chemických pokusům, laboratorním pracem, mikroskopování či vycházkám do přírody.
Na fotkách-  pozorování pohybu trepky velké- prvoka pod mikroskopem a dále chemické reakce- podmínky hoření a karamelizovaní „hadi“ vznikající za pomocí jedlé sody.
Mgr. Voltrová
 
Evropský den jazyků
 
Dne 26.9. se konal Evropský den jazyků. Šesťáci si při této příležitosti vyzkoušeli základní slovíčka v různých jazycích a procvičili si vlajky evropských zemí.
Projekt se vydařil a dozvěděli jsme se řadu nových věcí nejen v rámci projektu, ale i od našich spolužáků. 

 IPCHO- individuální prostředky chemické ochrany-aneb když žáci učí žáky- chemie v 8.roč.

V 8.ročníku jsme nový předmět – CHEMII- zahájili jak jinak chemickým pokusem-ale hlavně velmi zdařilou přednáškou o prostředích protichemické ochrany.
Jeden z žáků využil svůj letitý zájem o vojenství a vše s ním spjaté k vysvětlení ostatním spolužákům o ochraně před nebezpečnými chemickými bojovými látkami jako je sarin, yperit, chlor, fosgen a další…
Vysvětlil jak ničící účinky jednotlivých látek na lidský organismus, tak jim zejména předvedl názorné využití masek, filtrů, detektorů chem. látek, speciálního protichem. obleku a zajímavé bylo i noční vidění-které si žáci mohli společně se speciální helmou vyzkoušet. Nové poznatky si žáci osvojí v učivu o nebezpečných látkách a výstražných symbolech, které tak na přednášku navážou. Žákům se přednáška a přinesené pomůcky velmi líbily a zájem byl veliký i o zkoušení ochranných prostředků! Moc tímto děkuji Jakubovi, který si vše týden chystal, připravoval a zvládnul i odprezentovat- není jednoduché občas být tím, kdo mluví většinu hodiny a vše vysvětluje! Díky!
Mgr. Voltrová

PROJEKT – MAMINKÁM K SVÁTKU
V měsíci květnu jsme se v různých předmětech věnovali svátku matek. Ve slohu jsme popisovali maminky. Děti si měly za úkol zjistit a zeptat se maminek např. na jejich nejoblíbenější květinu, knihu, film nebo co nejraději nosí na sobě. Vytvořily si portrét svojí maminky, do kterého zapisovaly co zjistily. V hudební výchově jsme zpívali jaru a maminkám a sólově děti zpívaly o tom, jak doma pomáhají. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili kytičky z papíru a v prvouce jsme zasadili do kyblíčků květiny pro maminky. Také jsme se naučili několik básniček a vyrobili jsme si přání k svátku matek.

Vaření v 7. třídě

V rámci pracovního vyučování v 7.ročníku jsme jaro uvítali lehkými recepty:
Bulgurový salát s dipem ze zakysané smetany a polévka z medvědího česneku.
Mgr. Voltrová

Matematika aneb „Na co mi to bude“  

     Čím dále častěji slyším od žáků, proč se některou látku musí učit. Názornost a propojení s reálným životem je odpověď pro mnohé z vás. V hodinách matematiky probíhaly praktické úkoly v terénu i v prostorách školy a třídy. Žáci pracovali ve skupinách a věnovali se měření délky a hmotnosti. Údaje měření  zaznamenávali a třídili do přehledných tabulek. Na závěr si výsledky porovnávali a kontrolovali, jestli odpovídají skutečnosti. Děti si nalézaly různé metody, jak přesně měřit. Své výsledky ve skupině sčítaly, odčítaly, třídily a zaokrouhlovaly. Žáci si vyzkoušeli různé početní operace v praxi.

Reklama

V rámci mediální výchovy, která je průřezovým tématem českého jazyka, si žáci 2. stupně ZŠ vyzkoušeli práci reklamních pracovníků. Nejprve jsme si povídali o tom, co je reklama, k jakým účelům slouží, jaké jsou její cílové skupiny, které reklamy se nám líbí a naopak. Žáci pak dostali za úkol, aby sami vymysleli krátkou reklamu na jakýkoliv výrobek či službu, reklamu zpracovat výtvarně, doplnit krátkým textem či sloganem a vytvořit logo výrobku. Žáci pracovali ve skupinách, nejprve si připravili návrhy, které pak výtvarně zpracovali na čtvrtky. Někteří svou reklamu i přehráli jako scénku svým spolužákům. Reklamy byly nápadité, žáci se u práce vzdělali i dobře pobavili.

                                                                                                                             Mgr. Iva Kosová, učitelka ČJ

 

 
Chemie v 8.ročníku:
V rámci učiva o kyselinách si žáci mohli vyzkoušet účinek kyselin s jednotlivými látkami. Někteří tak oblékli plášť, ochranné brýle i rukavice a vše demonstrovali svým spolužákům pod dohledem učitelky.
Při reakci cukru s kyselinou sírovou si ověřili, že kyselina odnímá látkám vodu-a viděli tak názorně zuhelnatění cukru.
Další exotermická reakce ( uvolňování tepla) byla reakce kyseliny sírové s železem( hřebíkem) ve formě zkumavkových reakcí.
Mgr. Voltrová
 

Přílohy

Z hodin vaření:
Letos pro nedostatek dívek v 7.ročníku vaří i pár chlapců-a jsou všichni velmi šikovní. Na fotkách můžete shlédnout přípravu některých pokrmů:
dýňová polévka, vykrajování perníčků a šlehačkové cukroví.

Projekt: Učíme se spolu

Čtvrtý ročník připravil projekt, jehož cílem bylo navázat spolupráci se žáky z nižšího ročníku. Oslovili jsme druháčky. Paní učitelka Kočová nám pomohla s realizací projektu. Nejprve předcházelo čtení o lichožroutech. Za domácí úkol měli čtvrťáci nakreslit strašidlo dle své fantazie a pak ho podrobně popsat. Ve čtvrtek 23. listopadu jsme se rozdělili do dvojic – čtvrťák, druhák. Část dětí byla u paní učitelky Kočové a zbytek u paní učitelky Vlkové. Žáci obdrželi kritéria k vytvoření společného díla. Čtvrťáci četli své práce a mladší spolužáci kreslili podle zadání. Další krok se odehrál v hodině informatiky pod vedením paní učitelky Pavlouskové. Čtvrťáci své práce přepsali a dali jim konečnou podobu. Práce budou vystaveny na chodbách 1. stupně.

     Dětem se spolupráce velmi  líbila a chtěly by si určitě podobnou aktivitu zopakovat.

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Vlková

Přírodopis 8.tř.
Laboratorní práce- obvazová technika úrazů a transport raněného.

Pětilístek

     V hodině čtení jsme využili metodu Pětilístek. Postup je jednoduchý. Děti si měly za domácí úkol přečíst článek o bohyni Athéně. V následující hodině čtení odpovídaly na otázky k přečtenému textu. Dalším krokem bylo sestavení tzv. Pětilístku. 1. řádek je jednoslovné téma, 2. řádek je většinou popis tématu (přídavné jméno), 3. řádek vyjadřuje, co téma dělá nebo co se s ním děje, 4. řádek je věta o čtyřech slovech. Na posledním řádku se nachází jednoslovné synonymum, které rakapituluje podstatu námětu.

     Jaké dovednosti děti rozvíjejí?

– rozpomínají se na známé informace a kladou je do souvislostí

– vybírají nejpřesnější pojmenování, které vystihují podstatu tématu

viz. foto

Role and play v přírodopise

Žáci 6.tř. si ověřili, jaké to je učit se spolu ve skupince, kde každý má specifickou roli( např. informátor, ilustrátor, časoměřič….), kterou je nutné dodržovat a přispívat tak ke společnému projektu- v tomto případě vytvoření informačního plakátu na téma Ploštěnci.
Děti práci zvládly výborně-a některé skupinky předvedly opravdu dobrou „dělbu práce“ .
Mgr. Voltrová

Laboratorní práce z chemie 8. třídy

Metody odlišení složek směsí- chromatografie a filtrace.
Mgr. Voltrová

Z per žáků 4. třídy

Volné psaní

V rámci hodiny českého jazyka jsme vyzkoušeli jednu  z brainstormingových nebo reflexních metod, která dovoluje psát na papír vše, co nás k určitému tématu/námětu právě napadá, aniž bychom své psaní podřizovali nějakým formálním (stylistickým či pravopisným) požadavkům. Volné psaní nám pomáhá objevit v sobě nečekané nápady, myšlenky a souvislosti.

Volné psaní pomáhá:

 • rozvíjet slovní zásobu;
 • formulovat slova i věty;
 • nebát se hodnocení;
 • učit se od sebe samého;
 • vyjadřovat myšlenky;
 • rozvíjet fantazii (skutečnost);
 • rozvíjet pohotovost a představivost;
 • vnímat čas;
 • držet se tématu.

Ukázky prací (Téma: Vlaštovka)

Vlaštovka je černý pták a odlétá do teplých krajin, protože u nás je mráz. Nevím, přemýšlím, jo už vím a nepřežila by. Vlaštovky totiž jedí hmyz a slétávají se na drátech.

Vlaštovka jí mouchy. Na zimu létá do teplých krajin a přiletí až na jaro. Má peří, zobák, hlavu, křídla, oči, nohy a fráček. Staví si hnízda na domech.

Vlaštovka je podobná jiřičce. Odlétá na zimu do teplých krajin. Létá do kravína, protože tam jsou mouchy a ona je jí. Má fráček na ocásku. Má hodně mláďat. Má křídla, aby mohla létat.

Vlaštovka je černá a jí mouchy. Žije v blízkosti domů, má frak a dělá hnízda. Létá kolem kravína, protože se živí mouchami. Sedí na drátech před odletem do teplých krajin. Má zobák a je podobná jiřičce.

tř. učitelka Mgr. Jana Vlková

 

Hodina botaniky v přírodě
Jednu z posledních hodin přírodopisu letošního školního roku jsme strávili určováním travin an louce nad školou.

Chemikova zahrádka
V 8.tř. si žáci v rámci laboratorních prací z chemie ověřili rozpustnost některých solí ve vodním skle.
Po vhození krystalků do směsi vodního skla a destilované vody lze v některých případech ihned, v některých až po několika minutách pozorovat nárůst útvarů připomínajících různobarevné rostliny či krápníky ( stalagmity ). Útvary mají nejenom různé barvy, ale i různé tvary a rostly nám téměř před očima. ;-)
Protože se nám výsledek pokusu podařil  – směs vodního skla a vody jsme opatrně slili a výslednou chemikovu zahrádku si ponechali jako dočasnou dekoraci.

7. třída Dějepis
Žáci vytvořili plakáty týkající se románské a gotické kultury. Po prezentaci porovnávali rozdíly v jednotlivých kulturních proudech.

9. třída Matematika
Výuku matematiky občas zpestříme výukovým programem Matik, na kterém si žáci procvičují získané vědomosti.

Pracovní činnosti

Žáci 6. tříd – práce se dřevem. Finální výrobek byl lepená krabička.

Žáci 7. tříd – práce s termoplastem. Výrobek byl lžíce na obouvání.

Žáci 8.tříd – také práce s termoplastem. Kde finálním výrobkem byla lžíce na kompot.

Vaření

Vzdělávání v družině

Výroba stojánku na tužky z plechovky
1. očištění plechovky od etikety, lepidla pomocí odlakovače na nehty
2. pomocí kladiva úprava ostrých hran
3. 2x nátěr základní bílou barvou Balakryl, poté barevný nátěr
4. ubrousková technika – úprava a výběr ubrousku dle vlastního uvážení, nalepení motivu na plechovku

Předvelikonoční chemie

Před Velikonocemi jsme zase věnovali více času v chemii pokusům…
Žáci 8.tř.měli možnost pozorovat reakci přírodního indikátoru z červeného zelí s různými roztoky kyselin, zásad i neutrálních látek ve zkumavkách.
Viděli v praxi, jak důležitý je kyslík pro hoření látek. A dále difúzi v podobě rozpouštějícího se manganistanu draselného ve vodě.

VELIKONOČNÍ TÝDEN PRVŇÁČKŮ

Celý předvelikonoční týden jsme se v 1. třídě věnovali ve všech předmětech tématu Velikonoce. V českém jazyce jsme se naučili zpaměti básničku, psali a četli jsme věty o Velikonocích, v hudební výchově jsme zpívali velikonoční koledy a rytmizovali říkanky. Ve výtvarné výchově jsme malovali krasličky. V prvouce jsme si zasadili jarní osení a děti každý den pečlivě zalévaly a sledovaly, jak pěkně roste. Osení jsme si vyzdobili velikonočními zapichovátky. Na závěr celého týdne proběhly v tělocvičně velikonoční hry, za něž děti obdržely medajle z perníku.

DÍLNY

V uplynulém roce škola získala grant, díky kterému se dílna v ZŠ dovybavila stroji. Žáci jsou nyní schopni lépe vyrábět z používaných polotovarů i náročnější výrobky. A díky tomu mají možnost se lépe vybavit praktickými dovednostmi do dalšího života.

Výběr z výrobků, které v dílnách zhotovili žáci této školy:

Strašidla

Rok se s rokem sešel a my jsme tu zpět s naším projektem Strašidla, je to den, který si všichni užíváme s velkou radostí. Sedmáci si připraví charakteristiku na téma Strašidlo, důkladně sestaví celý text a pak následuje to hlavní….spojení práce žáků sedmé a třetí třídy. Třeťáci na základě textů o vymyšleném strašidle svého staršího spolužáka nakreslí obrázek. Výsledkem jsou zdařilé práce a současně také sedmáci dostají skvělou zpětnou vazbu, zda-li se jim podařilo strašidlo popsat tak dobře, aby obrázek odpovídal tomu, jak bylo v textu zamýšleno. Vše proběhlo báječně, spolupráce fungovala skvěle. Budeme se těšit na další spolupráci mezi třídami I. a II. stupně.

II. třída – Projektová hodina „Já a prvouka“

V 1. pololetí se žáci naučili mnoho nového o přírodě a světě, který je obklopuje, proto si zkusili zformulovat své postřehy :  co je bavilo a nebavilo, co si myslí, že zvládli dobře, v čem se chtějí v příštím pololetí zlepšit. Kromě povídání se snažili své pocity vyjádřit obrázkem – smějící se a mračící se sluníčka. Zde je na ukázku několik obrázků. J. Šonská

Hurá do středověku

tak jsme si nazvali ve čtvrté třídě projekt na zopakování středověku. Co nás čekalo? Matematické počítání s Lucemburky, luštění křížovek,  práce s textem I.N.S.E.R.T., porozumění a třídění textu. A hlavně zkusili jsme jako kovorytci vyrobit svou minci, navrhnout a zhotovit své štíty a erby. Největší zájem byl o výrobu rytířských mečů, na kterých nechyběly ani „drahokamy“.

Chemické pokusy

Před Vánocemi si žáci 8. a 9.třídy zpestřili poslední hodinu chemie několika názornými pokusy. Jejich pozorováním a následným vysvětlením měli možnost pochopit některé souvislosti vzniku zajímavých reakcí jednotlivých chemických látek. Pokusy si pak žáci samostatně zakreslili do sešitu a popsali jejich průběh.
Za pomocnou fotodokumentaci děkuji kolegyni Mgr. Mlejnkové a žáku 9.tř. Petru Kolnerovi.
Mgr. Voltrová

Invalid Displayed Gallery

Netradičně o Japonsku:
ochutnávka sushi s pomocí hůlek, nápodoba japonského písma a význam známých slov souvisejících s Japonskem: kamikaze, gejša, bonsai, suiseki, ikebana, harakiri….

no images were found

Pravěký den ve škole v Rovensku

Rovenská škola se v dubnu 2014 vydala na průzkumnou výpravu pravěkem. V hale se objevil mamut, pravěká stavba, dávné zbraně, prehistorické zvíře, pračlověk a další expozice.

Na tento den jsme se důkladně připravili.  Žáci byli rozděleni do skupin napříč ročníky a dostali za úkol zpracovat určité období pravěku. Sami si museli práci naplánovat, domluvit se, vyslat zástupce k různým zdrojům informací, které ve škole byly rozmístěné. Společně pak zpracovávali téma na velký plakát. Tento den nikdo neřešil přestávky, žáci v klidu studovali informace, učitelé nepotřebovali nikoho napomínat, všichni nadšeně pracovali a společně se domlouvali.  Na závěr si vyslechli odborný výklad o pravěku a zkusili si vyrobit z kůže botu.

Všichni se shodli, že tento způsob výuky je příjemný a zároveň velmi efektivní.

no images were found

 Fyzika

Při hodině fyziky, kdy se probíral výkon, si žáci 8. třídy vyzkoušeli, jak jsou výkonní při běhu do schodů.

Invalid Displayed Gallery

Přírodopis

Laboratorní práce Př. – 8.roč.- Trávicí soustava člověka
1. Úkol:
Důkaz ptyalinového trávení pomocí chleba, slin a Lugolova roztoku. Žáci si ověřili štěpení škrobu na jednoduché cukry- díky enzymu ptyalinu obsaženém ve slinách.
2.Úkol:
Důkaz peristaltických pohybů při trávení i proti gravitaci- aneb polykat se dá i „vzhůru nohama“.

no images were found

Prvouka ve třetí třídě

Učivo o neživé přírodě v prvouce si trošku zpestřujeme malými pokusy – krystalizace soli, potápěč v lahvi, plovoucí jehla, chytání kostky ledu na udici…

no images were found

Dramatická výchova

Ve druhé a třetí třídě mají žáci předmět dramatická výchova. Je to předmět, v kterém se děti učí spolupracovat, poznávat sebe i druhé, společně tvořit.

Rozvíjíme obrazotvornost, fantazii, kreativitu – pružnosti nápadů, originalitu, schopnosti vidět věci jinak, citlivost, tvořivost v mezilidských vztazích.

Více pracujeme s tělem, neverbální komunikací, vnímáním a respektováním druhých.

Je to výchova prožitkem. Ve vytvořených situacích jsou prostřednictvím hry žákům kladeny„otázky“, na které si hledají odpovědi především oni sami. To je vede k efektivnímu výběru vlastních hodnot, vlastního chování atd. Učitel vytváří podmínky pro nabývání pozitivních osobnostních rysů, efektivních sociálních dovedností a morálně hodnotných postojů, ale respektuje při tom žákova osobnostní specifika. Je to pojetí výchovy ve smyslu „pomáhat být“.

no images were found

Chemie

Laboratorní práce Chemie- 8.ročník,
Zjišťování pH roztoků pomocí přírodního indikátoru z louhovaného zelí v etanolu a pomocí pH indikačních papírků.

no images were found

Chemie- 8.roč. frontální pokus s kyselinami:

1.odnímání vody u cukru- pokud s kys. sírovou- zuhelnatění

2. reakce mědi s kys. dusičnou- zkumavková reakce

no images were found

5.třída

V rámci projektu Čtenářských dílen se žáci 5. třídy seznámili s nejrůznými dětskými knihami. Pro všechny děti byla zakoupena kniha Alenka v říši divů v novém vydání. Společně jsme si přečetli první kapitolu Dolů králičí dírou. Poté jsme si vyprávěli o tom, co je komiks, ukázali jsme si i jiné knihy s komiksy. Pak se děti rozdělily do skupin a každá skupina dostala pracovní list. Jejich úkolem bylo dopsat do prázdných bublin text tak, aby co nejlépe odpovídal přečtené kapitole. Každá skupinka nejdříve zhodnotila svoji práci pomocí obrázku Smajlíka podle předem hodnotící tabulky. Skupinky si potom práce vyměnily a stejným způsobem ohodnotily. Děti práce bavila a byla jsem překvapená, jak dovedou kreativně psát a provést samy na sobě sebehodnocení.

T. Kočová

no images were found

Třetí třída a prvouka

Projekt: „Moje město, město, kam chodím do školy“.

 • Beseda v knihovně s Katkou Matysovou o nejstarších dějinách města.
 • Návštěva MěU Rovensko pod Troskami a povídání s paní starostkou J. Bláhovou.
 • Prohlídka muzea s paní Fišerovou.
 • Procházka Rovenskem po památkách.
 • Výtvarné práce žáků.

no images were found

Interaktivní angličtina

Použití interaktivní tabule a soutěž dvou týmů ve slovních přesmyčkách. Hádejte, kdo vyhrál…???

Invalid Displayed Gallery

Výukave 2. třídě

Prezentaci o tom, jak probíhá vyučování paní učitelky Vlkové ve 2. třídě si můžete prohlédnout zde:

Podzim

 

Jak se učíme v 1. třídě

Úkol č. 1

-učíme se číst, psát, počítat

Naše společná vycházka na Bora

-sbíráme přírodniny, hrajeme si v přírodě, soutěžíme /foto č. 1, 2/

Celoroční projekt „Rok v přírodě“

– na podzim vyrábíme listové skřítky z přírodnin, poznáváme, jak se mění příroda /foto č. 3, 4/

Čtenářské dílny

– čteme si knížky, učíme se rozumět čtenému textu, dramatizujeme pohádky / foto č. 5, 6, 7/

Projekt „ Etická výchova“

– učíme se správnému chování, povídáme si o kamarádství, opakujeme si při hrách kouzelná slovíčka „děkuji“, „prosím“, „promiň“ / foto č. 8, 9, 10/

no images were found

Přírodopis a Zeměpis

Fotografie jsou ukázkou z výuky přírodopisu – ošetřování zlomenin a vykloubenin obvazovou technikou

no images were found

a zeměpisu, kde žáci pracovali na 3D modelech vesmírných objektů.

no images were found

Chemie a Přírodopis

Mikroskopování v 6. třídě – Buňka

no images were found

Chromatografie na křídě + určování kostí 8. třída

no images were found

Fotosyntéza – metoda chromatografie na rozlišení rostlinných barviv – 9. třída

no images were found

 

Výtvarná výchova

Výtvarnou výchovu v posledních letech vyučuje pan učitel Mojmír Dlabola. Výtvarná výchova tím získala nový rozměr i celkové pojetí. Malujeme po škole, ve škole i mimo školu.

no images were found

Volné psaní v 1. třídě

V českém jazyce propojujeme znalosti a zkušenosti, které se týkají přírody kolem nás. Děti zadané téma popisují a následně ho přečtou ostatním. Učíme se psát ve větách.

Hřib: V lese jsme našli houbu, která se jmenovala hřib kovář. Byl modrý a vedle něho slaďák.

Liška: Je oranžová a žije v lese. Bydlí v noře a živí se masem.

Muchomůrka : Je puntíkatá a okolo puntíků je červená. Roste v lese a je to jedovatá houba. Málo kde jí najdete.

Houba: Je i jedovatá jako třeba muchomůrka. Poznáte jí podle toho, že pod sukýnkou má proužky a dobrá houba má taková malá kolečka a nemá sukýnku. Houbu s kolečky můžete jíst.

Ostružina: Ostružiny mám moc ráda.

Jahoda: Je červená a velmi dobře chutná. Jahody máme velké a malé.

Borůvky: Rostou v lese a mají fialovou barvu.

Jelen: Má hnědou barvu a žije v lese. Má velké parohy a velmi hezké oči.

Les: V lese je tma. Stromy jsou zelené a na zemi jsou klacky. V lese rostou houby. Může tu být i potok. Žije tu třeba veverka a pavouci. Potkáme tu i divoké prase.

Malina: Je malá, sladká a růžová.

Slunce: Je žluté a pálí. Také je kulaté a dává nám světlo.

Šípek: Má červenou barvu a píchá. Než vyroste má bílé květy.

Hnízdo: V hnízdě jsou vajíčka a chodí tam většinou krmit maminka.

Mravenec: Klade vajíčka a žije v lese. Bydlí ve velkém mraveništi.

 

Matematika v učebně informatiky

Žáci využívají v hodinách matematiky výukový program MATIK, na kterém si mohou ověřit a protrénovat své znalosti získané při vyučování. Dne 22. 5. si takto získané znalosti ověřili žáci 9. třídy.

no images were found

Rozvíjení čtenářské gramotnosti

Škola v průběhu školního roku již pravidelně realizuje vzdělávací semináře pro své zaměstnance. Cílem je seznámit se s novými trendy ve vzdělávání a zvýšit efektivitu vyučování ve škole. Jednou z klíčových dovedností, na které se klade důraz, je schopnost čtení a porozumění čtenému textu. Snahou je rovněž zvýšit aktivitu žáků v hodinách, kdy učitel nepředkládá fakta, která se mají děti naučit, ale vystupuje v roli průvodce. Jednou z metod aktivního učení je i „Skládankové učení“. Každý žák (nebo skupina) pracuje na určité části celku. Své získané vědomosti předá ostatním a společnými silami se doberou (velkého) cíle. Výsledkem je skutečně to, že žáci mají v sešitě zapsáno málo látky (kterou se mají naučit), ale musí si text přečíst, vybrat informace, které jsou důležité ke splnění úkolu a zároveň je zvládnou předat ostatním. V druhé části pak musí komunikovat se spolužáky, umět sestavit věty, formulovat závěry, naslouchat ostatním. Graf, který vidíte na fotografiích, by při obvyklé hodině zeměpisu (konkrétně zemědělství ČR) učitel ukázal v učebnici nebo na projekční tabuli a okomentoval během pěti minut. My jsme s ním pracovali celou vyučovací hodinu.

no images were found

Lakros

Díky grantu z Libereckého kraje jsme mohli opět letos obnovit pomůcky do hodin tělocviku nebo pořídit pomůcky nové. Mezi ně patří i lakrosové hole. Lakros je hra severoamerických indiánů. V Čechách se hraje její obměna, které se říká Český lakros a pro děti je ještě modifikován tzv. Interkros. Cílem je pomocí holí dopravit míček do branky soupeře. Na fotografiích níže vidíte žačky naší školy, které se seznamují s touto, pro nás novou, hrou.

no images were found

 

DRUŽINA….UKÁZKA RŮZNÝCH DRUHŮ VÝTVARNÝCH FOREM PŘI TVOŘENÍ VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA…..

čtvrtka+ několik druhů technik na kreslení a tvorbu velikonočního vajíčka…..dítě si zvolí téma a techniku zdobení vajíčka /základ stavby obrazu,kompozice,barevná skladba s cílem dosažení výtvarného výrazu…./

ke kresbě měly děti k dispozici na výběr tyto kresebné pomůcky…./tužka,pastelka,uhel,rudka a tuš/

na malbu pak /pastel,olejové křídy,tempera…/

Hodina kreslení a malby měla příjemnou a tvůrčí atmosféru před nadcházejícími svátky…

Šmirausová Kamila

no images were found

Splývavé čtení

V první třídě jsme využívali některé prvky z nové metody sfumato. Výuka je postavena na přirozené dětské hravosti a při výuce využívá hru.

Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči měly dostatek času k zafixování čteného textu. Oči kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky propojené v jeden celek, nepřerušují dech ani nemění tón hlasu. Využíváme to především u víceslabičných slov. Velkou oporou jsou obrázky a zvířátka k daným písmenkům.

Při této technice tak dostává mozek více času na zpracování informací o čteném, dochází k hlubšímu pochopení významu. Děti díky tomu lépe rozumí jazyku jako komunikačnímu nástroji.

Pro děti je jistě vítané, že výuka je zpestřována dramatickou výchovou, která vede ke čtení s porozuměním, ale také umožňuje dětem si emočně prožít čtené. To vede také k odstranění ostychu při čtení.

Metoda sfumato se využívá v tzv. předslabikářovém období. Sada obsahuje 3 pracovní sešity, Živou abecedu a písanky. Bohužel v psaní se trochu rozcházíme. Jelikož sfumato používá psací písmo a my Comenia Skript, nemůžeme se této metodě věnovat komplexně. Písmo Comenia Skript se dětem i rodičům líbí, proto i nadále využíváme při čtení   jako hlavní metodu analyticko – syntetickou.

 

Mgr. Jana Vlková – tř. uč. 1. třídy

 

Písmo Comenia Script

Již pátým rokem je u nás na škole zavedeno písmo Comenia Script. Naše škola byla jednou ze 40 pilotních škol, kde se písmo ověřovalo.

K nácviku písma slouží písanky pro 1. třídu /3 části/, pro 2. a 3. třídu v analyticko- syntetické metodě. Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům.

Písmo má své výhody, např. jednoduchá velká i malá abeceda, písmo má volitelný sklon, napojování písmen je rovněž volitelné, je čitelnější v zahraničí a naopak i cizinec mu lépe porozumí. Celkově se zjednodušuje nácvik čtení a psaní. Některá písmena umožňují i více tvarových variant.

S písmem jsme na naší škole spokojeni, děti mají radost ze psaní, doporučujeme ho i dalším dětem, které přicházejí k nám do 1. třídy.

Taťána Kočová, Jana Šonská

no images were found

 

 

Angličtina ve skupinách

V rámci hodiny angličtiny a probírání ročních období, vytvořili žáci 4.třídy projekt „SPORTY V RŮZNÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH“. Žáci pracovali velmi aktivně, práce je bavila a osvojili si řadu nových slovíček.

no images were found

 

Velikonoce u nás a v Evropě- skupinová práce naší třídy

Ve středu 1. dubna jsme si ve třídě „prožili“ Velikonoce a velikonoční zvyky u nás v Čechách, ale také v Evropě.

Povídali jsme si o Velikonocích v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Německu a Rakousku.

Ke skupinové práci patřilo nejenom vyprávění a shromažďování informací, ale také malování a tvoření.

no images were found

 

Projekt Velikonoce

O předvelikonočním pondělí na II. stupni ZŠ Rovensko pod Troskami proběhl projektový den na téma Velikonoce. Vyučující nabídli žákům několik dílen a děti si samy vybraly, které téma je nejvíce interesuje a k tomu vyučujícímu se na dvě hodiny zapsaly. Další průběh projektového dne byl již společný pro celý II. stupeň. Více zde: Projektový den

no images were found

 

Angličtina na hřišti

V rámci hodiny angličtiny, vyrazili žáci 9.třídy ven na hřiště, kde si zasoutěžili nejen ve znalosti slovíček, výslovnosti ale i gramatiky. Díky jejich soutěživému duchu panovala na hřišti skvělá atmosféra.

Invalid Displayed Gallery