Informace k obnovení provozu školy

V týdnu od 11. května budou probíhat konzultace pro žáky devátých tříd.

Od 25. května dojde k zahájení omezeného provozu školy pro první stupeň.

Pokyny MŠMT pro oba stupně:

Přítomnost žáků ve vyučování je dobrovolná a rozhodují o ní zákonní zástupci žáků. Výuky ve škole se nemohou účastnit žáci, kteří vykazují symptomy infekce.

Doporučujeme velmi zvážit přítomnost žáků, pro které je covid -19 rizikový a těch, kteří bydlí s někým z ohrožených skupin lidí.

Při prvním vstupu do školy předloží žák nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení (viz vzor níže) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Je možné je podepsat i první den před školou, budeme je mít k dispozici.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. V případě deváté třídy do 7. května a v případě 1. stupně do 18. května. Složení výukových skupin bude neměnné a žáka nelze zařadit do školní skupiny později (po 11. květnu u devátých tříd a po 25. květnu u prvního stupně).

Žák musí mít 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Ve třídách budou zajištěna desinfekční mýdla a bude kladem velký důraz na dodržování pravidel osobní hygieny a dále bude posílena desinfekce společných prostor školy. Ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky, rozestup 2 metry) a  i ve venkovních prostorách školy jsou pracovníci školy oprávněni kontrolovat jejich dodržování.

Školní jídelna bude v provozu a bude pro žáky vařit. Stravování bude probíhat za určených hygienických podmínek. Na stravování je nutné se přihlásit. Platbu řešte s vedoucí školní jídelny.

Žáci 9. třídy:

Osobní přítomnost žáků je umožněna pouze pro účely přípravy na přijímací zkoušky, tedy pro ty, kteří mají tyto zkoušky před sebou.

Obsahem je učivo z matematiky a českého jazyka. Přípravné hodiny budou v pondělí a ve středu od 8.30 do 10:30 (matematika) a od 11:00 do 12:30 (český jazyk), případně dle domluvy a potřeb žáků může být změněno.

První stupeň

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední, kterých se zúčastní všichni přihlášení žáci a odpolední, spíše odpočinkové a zájmové, do kterých se mohou přihlásit žáci prvních, druhých, výjimečně třetích tříd. Z organizačních a personálních důvodů můžeme mít pouze dvě odpolední skupiny nejmladších žáků. Přednost mají žáci mladší a dojíždějící.

Vzdělávací obsah bude přizpůsoben aktuální situaci a zaměřen na procvičování hlavního učiva. Tělesná výchova dle nařízení MŠMT a pravděpodobně další výchovy nebudou probíhat.

Zároveň bude probíhat distanční výuka s podobným obsahem pro žáky, kteří zůstanou doma. Pokud rodiče umístí dítě do školy, nemají v té době nárok na ošetřovné.

Škola se bude otvírat v 7:40, ranní družina nebude. Dopolední vzdělávací aktivita bude probíhat cca od 8:00 do cca 11:30 (časy budou upřesněny podle počtu žáků a po domluvě se školní jídelnou) a odpolední část bude nejpozději do 15:30 a bude zaměřena spíše na zájmové aktivity. Odpolední část je dobrovolná, je určená pro děti rodičů, kteří chodí do práce a bude primárně organizovaná pro žáky prvního a druhého ročníku, podle možnosti třetího ročníku. Nejedná se o placenou družinu, účast na této aktivitě nesouvisí s přihláškou do družiny a neplatí se.

Žák musí mít 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. V dopolední části určuje nošení roušek vyučující, při účasti na odpoledních aktivitách žáci budou v roušce stále a potřebují proto další minimálně 2 roušky se sáčkem.

Pokud jste zaplatili družinu za březen a další měsíce, platby budou převedeny do nového školního roku nebo během září vráceny. Rovněž budou v září vráceny dvě třetiny plateb za kroužky.

Čestné prohlášení