Poučení o zpracování osobních údajů dětí, jejich zákonných zástupců a osob zmocněných k vyzvedání dětí

č. 1/2018 ze dne 31.08.2018

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace se sídlem Revoluční 413, Rovensko pod Troskami 512 63, IČ: 00856118,

zastoupená Mgr. Zuzanou Bílkovou, ředitelkou.
kontaktní e-mail: zsrovensko@seznam.cz
(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
jméno:                 Bc. Tereza Jahodová
e-mail:                  dpo@vatnet.cz

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a následujících legislativních změn a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro: splnění zákonné povinnosti, účely oprávněného zájmu Správce , účely plnění smlouvy, ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů („Právní důvod zpracování“)

bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu:

(„OÚ“) žáků v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, mateřský jazyk, dále pak citlivé OÚ dětí (zvláštní kategorie OÚ): vyjádření lékaře, PPP nebo SPC, údaje o zdravotním stavu,

dále OÚ zákonných zástupců v rozsahu: jméno, příjemní, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová, informace o svěření dítěte do péče

a OÚ zmocněné osoby k vyzvedávání dítěte v rozsahu: jméno, příjemní, titul, datum narození, telefonní číslo.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely:

  • vedení školní matriky (zákonná povinnost)
  • vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb
  • vedení dokumentace pro potřeby školního stravování (evidence školní jídelny)
  • pro pořádání mimoškolních vzdělávacích akcí, kde je sdělení OÚ návštěvníků nezbytné a podmínkou k umožnění vstupu (např. exkurze do Parlamentu ČR)
  • pořádání mimoškolních akcí (výlety, škola v přírodě, soutěže, olympiády a jiné akce související akce s běžným chodem školy)

 

a to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ nad rámec zákonem daného rozsahu, pokud neudělíte souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.