Bezpečné prostředí ve škole

Ve středu 13. května v poledne jsme dostali aktuální informaci o kontaktu  ve škole s osobou, která má rodinného příslušníka pozitivně testovaného na Covid 19. Ihned byla realizována doporučená opatření. V pátek epidemiologie potvrdila, že příslušná osoba je zdravá, nikdo nakažený ve škole nebyl a nikdo nebyl ohrožen a proto není důvod nepokračovat v konzultacích žáků deváté třídy.


Obnova autobusových spojů

Vážení zástupci měst a obcí,

v níže uvedeném odkaze informujeme o postupné obnově veřejné dopravy v době „po koronaviru“ – konkrétně o částečné obnově školních spojů od 25. května. Zavedeny budou ty spoje, které nemají jinou alternativu spojení v blízkém čase. Naopak nebudou zavedeny tzv. posilové spoje. Více zde:

http://www.iidol.cz/aktuality/8370:castecna-obnova-spoj-od-255-skolni-spoje.html

Hodnocení žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

konec školního roku se nezadržitelně blíží a s ním i čas pro závěrečné hodnocení práce žáků. Jelikož se nacházíme v nestandardní situaci, rádi bychom vám včas poskytli potřebné informace, aby Vaše děti mohly ještě případně podniknout kroky, které jim umožní získat co nejlepší hodnocení.

Závěrečné hodnocení bude vycházet z aktuálních doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uvedených ve vyhlášce 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 v tomto znění:

§ 1 Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

  Jelikož doba, kdy měli žáci povinnost řádně docházet do školy byla velmi krátká, rádi bychom poskytli žákům možnost dodat dostatek podpůrných podkladů z doby distanční výuky a tím v hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí tohoto školního roku zohlednit i jejich práci v tomto období.


Informace k obnovení provozu školy

V týdnu od 11. května budou probíhat konzultace pro žáky devátých tříd.

Od 25. května dojde k zahájení omezeného provozu školy pro první stupeň.

Pokyny MŠMT pro oba stupně:

Přítomnost žáků ve vyučování je dobrovolná a rozhodují o ní zákonní zástupci žáků. Výuky ve škole se nemohou účastnit žáci, kteří vykazují symptomy infekce.

Doporučujeme velmi zvážit přítomnost žáků, pro které je covid -19 rizikový a těch, kteří bydlí s někým z ohrožených skupin lidí.

Při prvním vstupu do školy předloží žák nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení (viz vzor níže) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Je možné je podepsat i první den před školou, budeme je mít k dispozici.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. V případě deváté třídy do 7. května a v případě 1. stupně do 18. května. Složení výukových skupin bude neměnné a žáka nelze zařadit do školní skupiny později (po 11. květnu u devátých tříd a po 25. květnu u prvního stupně).

Žák musí mít 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Ve třídách budou zajištěna desinfekční mýdla a bude kladem velký důraz na dodržování pravidel osobní hygieny a dále bude posílena desinfekce společných prostor školy. Ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky, rozestup 2 metry) a  i ve venkovních prostorách školy jsou pracovníci školy oprávněni kontrolovat jejich dodržování.

Školní jídelna bude v provozu a bude pro žáky vařit. Stravování bude probíhat za určených hygienických podmínek. Na stravování je nutné se přihlásit. Platbu řešte s vedoucí školní jídelny.

Žáci 9. třídy:

Osobní přítomnost žáků je umožněna pouze pro účely přípravy na přijímací zkoušky, tedy pro ty, kteří mají tyto zkoušky před sebou.

Obsahem je učivo z matematiky a českého jazyka. Přípravné hodiny budou v pondělí a ve středu od 8.30 do 10:30 (matematika) a od 11:00 do 12:30 (český jazyk), případně dle domluvy a potřeb žáků může být změněno.

První stupeň

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední, kterých se zúčastní všichni přihlášení žáci a odpolední, spíše odpočinkové a zájmové, do kterých se mohou přihlásit žáci prvních, druhých, výjimečně třetích tříd. Z organizačních a personálních důvodů můžeme mít pouze dvě odpolední skupiny nejmladších žáků. Přednost mají žáci mladší a dojíždějící.

Vzdělávací obsah bude přizpůsoben aktuální situaci a zaměřen na procvičování hlavního učiva. Tělesná výchova dle nařízení MŠMT a pravděpodobně další výchovy nebudou probíhat.

Zároveň bude probíhat distanční výuka s podobným obsahem pro žáky, kteří zůstanou doma. Pokud rodiče umístí dítě do školy, nemají v té době nárok na ošetřovné.

Škola se bude otvírat v 7:40, ranní družina nebude. Dopolední vzdělávací aktivita bude probíhat cca od 8:00 do cca 11:30 (časy budou upřesněny podle počtu žáků a po domluvě se školní jídelnou) a odpolední část bude nejpozději do 15:30 a bude zaměřena spíše na zájmové aktivity. Odpolední část je dobrovolná, je určená pro děti rodičů, kteří chodí do práce a bude primárně organizovaná pro žáky prvního a druhého ročníku, podle možnosti třetího ročníku. Nejedná se o placenou družinu, účast na této aktivitě nesouvisí s přihláškou do družiny a neplatí se.

Žák musí mít 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. V dopolední části určuje nošení roušek vyučující, při účasti na odpoledních aktivitách žáci budou v roušce stále a potřebují proto další minimálně 2 roušky se sáčkem.

Pokud jste zaplatili družinu za březen a další měsíce, platby budou převedeny do nového školního roku nebo během září vráceny. Rovněž budou v září vráceny dvě třetiny plateb za kroužky.

Čestné prohlášení


Přijatí žáci k základnímu vzdělávání do I. třídy

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 183 odst. 2, zveřejňujeme seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy pro školní rok 2020 – 2021.

Registrační číslo žáka zákonní zástupci obdrželi s rozhodnutím o přijetí.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Žáci přijatí do Základní školy Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021:

Z20 – 1; Z20 – 2; Z20 – 3; Z20 – 4; Z20 – 5; Z20 – 6; Z20 – 7; Z20 – 8; Z20 – 9; Z20 – 10; Z20 – 11; Z20 – 12; Z20 – 13; Z20 – 14; Z20 – 15; Z20 – 16


Ukázkové hodiny pro kolegy z jiných škol

V pátek 28. 2. navštívilo naši školu v rámci plánované akce MAP Turnovsko ll  osm pedagogů z turnovských škol a pan Mgr. Karel Bárta, zkušený metodik.  Setkání mělo název Nové metody vzdělávání žáků v praxi. Pedagogové se podívali na hodinu německého jazyka a hodinu českého jazyka na druhém stupni. Dále se dozvěděli o aktivitách u nás a prohlédli si školu. Proběhla i vzájemná diskuse s pedagogy a předávání zkušeností. Akce se zúčastnila i paní starostka.

Setkání bylo hodnoceno velice příznivě. Pedagogové ocenili pozitivní prostředí školy, krásnou atmosféru, inspirující hodiny, jasnou společnou vizi, sehraný tým vedení školy i učitelů.


Podnikavost

V rámci projektu Jak podpořit podnikavost u žáků zveme do školy odborníky. Předávají dětem rady a informace, které by mohli využít při výběru své budoucí střední školy. V listopadu jsme přivítali pana Josefa Uchytila, ředitele pobočky Partners Turnov. V prosinci nás navštívila paní Michaela Tréglová, specialistka na efektivní procesní řízení a organizaci práce. Oba věnovali deváťákům svůj čas a snažili se jim přiblížit náplň své práce, aby si žáci rozšířili obzory v oblasti zaměstnání. 


Žitava

Ve středu 11. 12. 2019 vyrazila 7. třída v rámci předmětu Německý jazyk na exkurzi do Saského města Herrnhut. Zde jsme navštívili manufakturu Herrnhuter Sterne, kde se již od roku 1897 ručně vyrábějí  vánoční hvězdy. Za pomoci zkušených pracovnic manufaktury si žáci mohli výrobu vyzkoušet. Poté jsme se vydali do podnikové prodejny, kde jsme se mohli pokochat místními tradiční dřevěnými vánočními dekoracemi a zakoupit suvenýry. Cestou zpět jsme ještě zavítali na žitavské vánoční trhy, abychom nasáli vánoční atmosféru. V následující hodině NJ jsme diskutovali o zážitcích z exkurze, německých vánočních zvycích a tradicích. 


Pivovar Svijany

V polovině listopadu navštívili žáci osmé a deváté třídy Pivovar Svijany. Paní průvodkyně je seznámily s výrobním postupem a prohlédli si samotný provoz. Na závěr měli žáci možnost zakoupit drobné upomínkové předměty v místní prodejně.


TOPTEC

V pátek 15. listopadu navštívili zájemci Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů v Turnově. Seznámili se s výrobou čoček i pro vesmírné projekty. Exkurze to byla velmi poutavá a prohlídka nám trvala dvakrát déle než bylo běžné. Moc jsme si to užili. Děkujeme za zajímavou příležitost.


Čerti

V pátek 5.prosince navštívili naši školu čerti. Obešly všechny třídy, ale nikoho si neodnesli.


Mikulášská taškařice

Vážení,

vzhledem ke konání Mikulášské taškařice na II. stupni ve čtvrtek dne 5. 12. 2019, bude tento den výuka na II.stupni končit ve 12:25.


Podzimní vyrábění v družině

Posíláme fotky z aktivit v družině: 1.vydlabávání dýní 2.pečení dýnového koláče 3.halloweenský karneval. + plakát na vánoční vyrábění pro naše důchodce, pracovníky školy a pro rodiče.


Družina

Na podzim se v družině pilně pracuje, jak dosvědčují fotografie z podzimních dílen – Podzimníčci, či z úklidu zahrady.

Na dalších snímcích vidíte výrobky z holicí pěny, plastových lahví a vaření přesnídávek a kompotů.


Harmonizační kurz

Z pera Matěje Čmelíka- žáka 6.tř.:
Do Sedmihorek jsme šli pěšky 9,4 km.  Měli jsme tam 6 pokojů, hráli různé hry. Druhý den večer jsme opékali a přijeli tam všichni učitelé z velkého stupně. Odpoledne druhý den jsme hráli s učitelkami hru poznávání věcí a tváří. Byli jsme tam 4 dny. Bylo to dobré – chtěl bych si to zopakovat .

Z pohledu třídní učitelky:

Letos se stmelovací pobyt pro šestou třídu konal v době od 17.-20.9.2019 na příjemném místě v lůnu přírody – a to hned za humny – v Sedmihorkách. Žáci byli ubytováni v pokojích penzionu Podháj, kde měli zajištěno i stravování 5x denně vč. pitného režimu. Čtyři dny pobytu byly naplněny vzájemným poznáváním při hrách, procházkách a malém objevování a zkoumání okolní krajiny. Kromě her děti navštívily i část naučné stezky po pramenech v okolí Sedmihorek, skály Čertova ruka, Maják a Janovu vyhlídku. Pobyt se vyvedl, počasí bylo chladnější, ale naštěstí nám nepršelo. Cestu tam i zpátky zvládli všichni z velké části po svých.Nohy-ruce

Zářijové úterý, na svátek Jaromíra, vyrazilo šestnáct žáků na odpolední sportovní akci. Nejprve jsme na turnovském autobusáku nastoupili na koloběžky a jeli podél řeky na Malou Skálu. Zde jsme koloběžky vyměnili za kanoe a po řece spluli do Dolánek. Ovládání kanoe bylo pro mnohé žáky novinkou a zvládli to výtečně. Děkujeme za spolupráci společnosti LoděKoza. Akce byla spolufinancována z grantu volnočasových aktivit Libereckého kraje.


Seznámení s venkovní posilovnou

V pátek 13. září přijali pozvání paní starostky gymnasté z WO clubu (WorkOut), aby žákům představili venkovní posilovnu na hřišti za školkou. Celá venkovní posilovna je zaměřena na posilování s vlastní vahou a žáci se seznámili a vyzkoušeli si celou řadu cviků, které mohou trénovat na workoutovém hřišti.


Nebezpečí internetu

Ve čtvrtek při rodičovských schůzkách proběhla přednáška kpt. PhDr. Jana Melši na téma „Kyberšikana“. Nešlo pouze o útoky, ale především o prevenci bezpečného chování na internetu. Pan Melša nám svou přednášku dal k dispozici a najdete ji zde: Prezentace z přednášky

Naleznete na ní odkazy na zajímavé stránky zabývající se bezpečným užíváním internetu i nástrojů, které slouží k jeho prohlížení. Dále zde najdete kontakty na instituce, které pomohou při řešení již vzniklých potíží nebo prevenci rizik ve virtuálním prostředí.


Přivítání ve škole

Druhý školní den se celá posádka vlajkové lodi ZŠ Rovensko pod Troskami sešla na hřišti, aby společně přivítali nový školní rok.


Přivítání prvňáčků Albrechtem z Valdštejna

Druhý den měsíce září LP 2019 začala povinná školní docházka pro nové žáky naší školy. Slavnostně je uvítal Albrecht z Valdštejna, paní starostka, paní ředitelka i paní učitelka.